Polityka środowiskowa

Podstawowym założeniem Polityki Środowiskowej w ZPrAE Sp. z o.o. jest stworzenie programów, i sposobów postępowania umożliwiających prowadzenie działalności w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska.

W dążeniu do tego celu firma wytyczyła sobie następujące priorytety:

Minimalizowanie wpływu na środowisko.

Pragniemy produkować nowoczesne wyroby z jak najmniejszym wpływem na środowisko. Zmierzamy do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów i emisji hałasu, a także jak racjonalnego zużycia wody i energii, dlatego:
- mamy opracowane procedury postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego środowisku,
- systematycznie identyfikujemy istotne aspekty środowiskowe, a następnie podejmujemy działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,
- staramy się wybierać i stosować nowe technologie produkcji przyjazne środowisku,
- zapewniamy środki na rzecz inwestycji służących ochronie środowiska,
- monitorujemy i spełniamy wymagania prawne oraz lokalne oczekiwania w zakresie ochrony środowiska.

Segregacja i recycling.

Znaczna część odpadów to materiały, które mogą być powtórnie przetworzone lub wykorzystane, dlatego:
- powstałe odpady segregujemy, zabezpieczamy i przekazujemy je uprawnionym do tego odbiorcom,
- możliwe do dalszego użycia materiały staramy się wykorzystać powtórnie we własnym zakresie.

Świadomość i doskonalenie.

Zwiększanie świadomości ludzi i ich wiedzy ekologicznej skutecznie zmniejsza ryzyko wystąpienia niekorzystnych zdarzeń mogących mieć wpływ na środowisko, dlatego:
- propagujemy politykę środowiskową w firmie, u naszych klientów, podwykonawców i dostawców,
- podnosimy swoje kwalifikacje poprzez szkolenia z zakresu ochrony środowiska,
- staramy się zwiększyć poziom świadomości ekologicznej pracowników w zakresie ochrony środowiska.

Wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001:2015 jest dla nas ważnym elementem dążenia do wytyczonych celów. Polityka niniejsza jest znana wszystkim pracownikom oraz udostępniana wszystkim zainteresowanym stronom.