Polityka BHP

Podstawowym założeniem Polityki BHP w ZPrAE Sp. z o.o. jest ciągłe doskonalenie umiejętności i metod pracy, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, podwykonawców i gości odwiedzających naszą firmę.

W dążeniu do tego celu firma wytyczyła sobie następujące priorytety:

Profilaktyka.

Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym jest bardzo ważne, dlatego:
- systematycznie identyfikujemy potencjalne zagrożenia i oceniamy ryzyko zawodowe,
- staramy się eliminować lub minimalizować możliwość występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi, poprzez stosowanie nowych technologii, sprawnych nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz ergonomicznych narzędzi,
- zapewniamy ubiory robocze i środki ochrony indywidualnej maksymalnie dostosowane do wymagań stanowiska pracy,
- monitorujemy i spełniamy wymagania prawne dotyczące przepisów BHP.

Sprawność i szybkość.

W przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku niezbędna jest koordynacja i szybkość działań, dlatego:
- mamy opracowane procedury postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wyznaczeni pracownicy posiadają wiedzę z zakresu pierwszej pomocy,
- wytyczone i czytelnie opisane są drogi ewakuacyjne oraz punkty ze sprzętem gaśniczym i apteczkami,
- wszyscy pracownicy posiadają niezbędną wiedzę, sprawdzaną w czasie ćwiczeń praktycznych, umożliwiającą sprawne zachowanie w przypadkach zagrożenia.

Świadomość i doskonalenie.

Zwiększanie świadomości ludzi i ich wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń skutecznie zmniejsza ryzyko wystąpienia niekorzystnych zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo, dlatego:
- propagujemy politykę BHP w firmie i u naszych klientów, podwykonawców, dostawców,
- podnosimy swoje kwalifikacje poprzez szkolenia z zakresu BHP,
- rozwijamy stopień zaangażowania pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,

Wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą PN-ISO 45001 jest dla nas ważnym elementem dążenia do wytyczonych celów. Polityka niniejsza jest znana wszystkim pracownikom oraz udostępniana wszystkim zainteresowanym stronom.