Zapytanie Ofertowe nr 1/11/2018

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:

Prace B+R w celu opracowania autonomicznego urządzenia sterowniczego MU, jako węzła sterującego szyny procesowej stacji na rynku operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.
I. ZAMAWIAJĄCY

ZPrAE Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 13
41-100 Siemianowice Śląskie
REGON: 272560870, NIP: 6341014288
e-mail: maciej.manczak@zprae.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia, jest dostawa 2 cyfrowych testerów zabezpieczeń wraz z oprogramowaniem, zgodnych z poniższą specyfikacją – oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania specyfikacji oraz posiadać parametry nie gorsze niż opisano w specyfikacji.
Przedmiotem oferty musi być zestaw testerów zabezpieczeń składający się z dwóch urządzeń, których szczegółowa specyfikacja techniczna załączona została jako Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Każdy z testerów powinien spełniać przynajmniej wymagania wyszczególnione w Załączniku nr 1 a ponadto być urządzeniem przenośnym i być odpowiednio wytrzymałym, stąd niedopuszczalne jest umieszczanie na płycie czołowej ruchomych elementów (np. potencjometrów, elementów nastawczych) oraz innych narażonych na uszkodzenie (np. wyświetlacze).
Wszystkie odstępstwa – również dotyczące realizacji pewnych funkcji poprzez dodatkowe urządzenia zewnętrzne – powinny zostać wykazane i opisane.

2. Pozostałe wymagania
   1 Termin realizacji usługi – do 4 tygodni od daty złożenia wiążącego zamówienia.
   2 Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych.
   3 Termin płatności - min. 30 dni od daty wystawienia faktury.
   4 Gwarancja – przynajmniej 24 miesiące od daty sprzedaży.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Dostawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*. Wymagane jest złożenie Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim.
2. Oferta musi:
   - Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe.
   - Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).
   - Zawierać, co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert).
   - Zawierać oświadczenie o braku powiązania kapitałowego lub osobowego z Zamawiającym.
   - Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 1/11/2018.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
   - złożenie oferty w terminie;
   - przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV oraz spełnienie wszystkich kryteriów z części III;
   - spełnienie przez oferowane urządzenia wszystkich parametrów określonych w części II Zapytania ofertowego oraz w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Kryterium oceny ofert:
   - Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny (Cena najniższa ze złożonych ofert / Cena rozpatrywana)* 100%
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch Oferentów, zostaną oni wezwani do ponownego przedstawienia cen.


VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert: do 16.11.2018 r.
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maciej.manczak@zprae.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście w godzinach otwarcia biura na adres: ul. Konopnickiej 13, 41-100 Siemianowice Śląskie w terminie podanym w pkt. 1, część VII.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytania ofertowe zamieszczono na stronie:
   - https://www.zprae.pl/
   - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.


VIII. ZAWARCIE UMOWY

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zamówienia udzielonego zgodnie z przesłaną ofertą w terminie 3 dni od daty udzielenia zamówienia. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.


IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy z Dostawcą, co musi zostać zawarte w dodatkowym aneksie do umowy. Dodatkowych informacji udziela p. Maciej Mańczak pod adresem email: maciej.manczak@zprae.pl

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a dostawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.