RUT-1

Przekaźniki RUT-1, RUT-3 przeznaczone są do stosowania w obwodach automatyki i zabezpieczeń jako elementy kontroli napięcia z programowanym czasem zwłoki zadziałania i programowalną głębokością histerezy (różnicą między napięciem stanu pobudzenia i napięciem powrotu). Dla każdego przekaźnika możliwy jest wybór następujących rodzajów pracy:

  • POD-NAP – zadziałanie po wykryciu obniżenia kontrolowanego napięcia poniżej zadanej wartości (zabezpieczenie podnapięciowe zwłoczne)
  • NAD-NAP – zadziałanie po wykryciu przekroczenia kontrolowanego napięcia powyżej zadanej wartości (zabezpieczenie nadnapięciowe zwłoczne)
  • KPW – zadziałanie gdy wartość kontrolowanego napięcia mieści się wewnątrz ustalonego przedziału (zabezpieczenie wewnątrz-przedziałowe zwłoczne)
  • KPZ – zadziałanie gdy wartość kontrolowanego napięcia wykracza poza ustalony przedział (zabezpieczenie zewnątrz-przedziałowe zwłoczne)

 

pobierz folder

Przekaźnik typu RUT posiada izolowane wejścia pomiarowe. RUT-3 kontroluje do trzech niezależnych wartości skutecznych napięć sinusoidalnych 50 Hz z możliwością dezaktywacji każdego z wejść, RUT‑1 kontroluje jedną wartość napięcia DC. Detektor poziomu napięcia sprawdza ekstremalne wartości skuteczne mierzonych napięć, a układ sterowania realizuje zaprogramowane funkcje na podstawie informacji z detektora oraz stanu wejścia blokady. Przekaźnik posiada jeden zestyk przełączny bezzwłoczny przekaźnika pobudzenia (PP), dwa zestyki przełączne z programowo nastawianą zwłoką czasową przekaźnika wykonawczego (PW), jeden zestyk przełączny przekaźnika sygnalizującego awarię (PA) oraz jeden zestyk zwierny przekaźnika sygnalizującego aktywowanie blokady (PB). W przypadku wykrycia na którymkolwiek z wejść przekroczenia zadanej wartości napięcia pobudza się przekaźnik PP, co jest sygnalizowane światłem ciągłym diody „Pobudzenie”. Jednocześnie na bieżąco podawane są wartości skuteczne napięć kontrolowanych (wejściowych). W chwili zadziałania zostają one zapamiętane i są wyświetlane pulsująco do momentu skasowania.

Wraz z przekaźnikiem użytkownik otrzymuje oprogramowanie umożliwiające jego konfigurowanie i eksploatację.